Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Hvem handler du med?

Hvad og hvem er ElkanLab

Afspil video

Handels- og Abonnementsbetingelser

Betingelserne er gældende for abonnementer oprettet fra den 1. januar 2020.

§ 1 GENERELT

Produkter og tjenester udbydes af ElkanLab ApS., Søborg Hovedgade 94 B, Danmark CVR: 25378539

Kontakt: mikael@elkanlab.dk

Følgende betingelser er gældende for abonnementer af DIWO pr. 1. januar 2020. Alle priser, gebyrer og lignende vil altid kunne findes på vores prisside. Vi gør opmærksom på, at ændringer af priser og betingelser kan forekomme, hvilket du kan læse mere om under

§ 1A. Dit abonnement af DIWO er knyttet til virksomheden, du arbejder for. Derfor er det også et krav, at du har tegningsret i forhold til din arbejdsgiver indenfor dit budget, og kan afholde udgifterne til abonnementet. Ved at tegne abonnement med DIWO, erklærer du at kunne gøre dette på vegne af en juridisk enhed – din arbejdsgiver. Aftalen der laves, er derfor mellem dig, som leder hos en specifik virksomhed og DIWO, og må ikke benyttes af andre juridisk enheder eller virksomheder. Abonnementet må heller ikke benyttes af andre ledere i samme juridiske enhed, med mindre andet aftales direkte med DIWO. Hvis der sker ændringer i dit ansættelsesforhold eller virksomhedens juridisk status, som du har givet ved abonnementets indgåelse, skal du straks meddele dette til DIWO. Du er, som tegningsgiver af abonnementet for virksomheden, ansvarlig for, at DIWO til enhver tid har din og virksomhedens korrekte oplysninger og e-mailadresse. Ved oprettelsen af et abonnement af DIWO accepterer I, ud over indeværende abonnementsbetingelser, DIWOs gældende regler om privatlivspolitik, og I accepterer at modtage meddelelser om ændringer i abonnementsbetingelser pr. e-mail.

§ 1A ÆNDRING AF ABONNEMENTSBETINGELSER OG PRISER DIWO forbeholder sig retten til løbende at ændre abonnementsbetingelser, gebyrer og priser, herunder prisen for dit abonnement. Sådanne ændringer kan forekomme i de situationer, der er angivet nedenfor. De til enhver tid gældende priser, gebyrer og lignende vil altid kunne findes på vores prisside. Ændringer i priser og gebyrer kan forekomme i følgende situationer:

En rabataftale, som er tilknyttet dit abonnement, bortfalder.

DIWO foretager større investeringer for at forbedre din brugeroplevelse, hvilket bl.a. kan omfatte ansættelse af mere personale eller opdateringer, ændringer og forbedringer af data-adgang og rapporter, udvidelse af appens funktioner.

Priserne reguleres som følge af markedsforholdene og samfundsudviklingen, herunder pga. forøgede omkostninger og inflation, indførelsen af nye lovgivningsmæssige krav, vedtagelsen af nye medarbejderoverenskomster mv. Niveauet af prisstigningen vil blive fastsat forholdsmæssigt ud fra DIWOs forøgede omkostninger.

Ændringer i DIWOs abonnementsbetingelser kan forekomme i følgende situationer:

Det er nødvendigt for at sikre, at DIWO overholder lovgivningen.

Nye faktiske eller privatretlige forhold nødvendiggør en ændring af abonnementsbetingelserne. Væsentlige ændringer til priser, vilkår og betingelser vil blive varslet minimum 45 dage, før ændringen træder i kraft pr. email og ved opslag på DIWOs hjemmeside. Ændringer vil altid træde i kraft den første dag i en måned, dvs. d. 1. Såfremt du ikke ønsker at fortsætte dit abonnement til den nye pris eller under de nye betingelser, skal du opsige dit abonnement jævnfør opsigelsesvarslet i § 7. Vær opmærksom på, at der er løbende måned plus én måned i opsigelse. Eksempel: DIWO varsler d. 15. november en prisændring af dit abonnement, der vil træde i kraft d. 1. januar. I dette tilfælde skal du opsige dit abonnement senest d. 30. november, hvis du ikke vil fortsætte abonnementet til den nye pris. Du kan se, hvordan du kan opsige dit abonnement i abonnementsbetingelsernes § 7.

§ 2 OPRETTELSE Du kan oprette et abonnement af DIWO, ved at melde dig ind online via DIWOs hjemmeside eller ved at sende en mail til info@diwo.nu. Dit medlemskab af DIWO er løbende og fortsætter indtil det opsiges efter § 7.

§ 3 ABONNEMENTSTYPER Du kan se oversigten over DIWOs gældende abonnementer samt tillæg til abonnementer her. Her finder du også betingelserne for de enkelte abonnementer og vilkårene for benyttelsen.

§ 3A GAVEKORT OG VÆRDIKUPONER Gavekort eller værdikupon til DIWO kan ikke ombyttes til produkter eller kontanter.

§ 4 BRUGER LOGIN OG ANVENDELSE Efter køb af abonnement modtager du login-oplysninger til både dig og dine medarbejdere. Såfremt du ikke før har sendt medarbejder-oplysninger, vil du blive bedt om at fremsende følgende oplysninger på dig selv og dine medarbejdere:

 Virksomhedsnavn

 Navne (fornavn og efternavn på alle)

 Hver brugers funktion fx leder, medarbejder og/eller AMR/TR, såfremt disse skal være tydelige i appen

 Mail på hver bruger Når ovenstående er modtaget oprettes hele virksomheden/teamet, og alle modtager en velkomst mail med link til hvor appen kan hentes samt hvordan hver især opretter deres kodeord, således at de kan tilgå appen. Derefter kan I alle logge ind og bruge appen.

Det er lederens, og i sidste ende virksomheden du arbejder for’s ansvar, at sikre at disse oplysninger er opdaterede og ved fratrædelser eller ansættelser, at skrive til info@diwo.nu med ændringer på brugere. Det er abonnementstypen, som bestemmer, hvor mange medarbejdere I kan have aktive adgange til.

§ 5 BETALING

Alle abonnementer er fortløbende og ved oprettelsen af abonnementet skal der betales for abonnementet fra købsdatoen og indtil slutningen af indeværende måned. Købes abonnementet efter d. 15. i en måned, skal der yderligere også betales for næste måneds abonnementet ved oprettelsen. Ovenstående betyder for eksempel, at hvis du opretter et abonnement den 1. maj, skal der ved indmeldelsen betales for abonnement for maj måned. Hvis der oprettes abonnement den 20. maj, skal der ved oprettelsen betales for abonnement i resten af maj måned og hele juni måned.

§ 5A MANGLENDE ELLER FOR SEN BETALING Hvis din regning ikke betales rettidigt udsendes en rykkerskrivelse. Betales der ikke inden den angivne forfaldsdato, har FReFo ret til uden varsel at blokere dit abonnement og derved blokere adgangen for både dig og dine medarbejdere, således at I ikke kan logge ind i DIWO appen. Hvis betalingsmisligholdelsen fortsætter, har FReFo ret til uden varsel at lukke for dit abonnement og til at opkræve andre udeståender til betaling straks. Du eller dine medarbejdere kan ikke logge ind i DIWO, hvis dit medlemskab er blokeret eller lukket ned, før du har betalt det fulde udestående til FReFo og fremvist dokumentation herfor. FReFo forbeholder sig ret til selvstændigt eller via en samarbejdspartner at inkassere det udestående beløb og et gebyr for rykning og for sen betaling.

§ 6 PAUSE Du har mulighed for at sætte dit abonnement af DIWO på pause. Du kan sætte dit abonnement på pause så ofte du ønsker det, dog maksimalt for en periode på 6 måneder ad gangen. Når du sætter dit abonnement på pause, skal du angive start- og slutdatoen for pausen. Når dit abonnement er på pause, mister du alle dine rettigheder, indtil pausen ophører, hvorefter dit abonnement og den løbende abonnementsbetaling automatisk starter igen. Hvis du sætter dit abonnement på pause efter d. 15. i en måned, vil du få godskrevet det beløb, der er betalt efter pausens begyndelse, når pausen stopper. En pause betyder altså, at du og dine medarbejdere i pause-perioden, ikke kan bruge DIWO appen. Du har også mulighed for at sætte abonnementet af DIWO på en delvis pause. Dette indebærer at du og dine medarbejdere stadig har adgang til appen, men du modtager ikke løbende rapporter og der kan heller ikke laves løbende besvarelser af spørgsmålene i appen. Ved en delvis pause halveres din månedspris. Når dit abonnement er på delvis pause, mister du altså blot nogle af dine rettigheder, indtil pausen ophører, hvorefter dit abonnement og den løbende abonnementsbetaling automatisk hæves til normal beløbet igen. Når du sætter dit abonnement på delvis pause, skal du angive start- og slutdatoen for pausen. Hvis du sætter dit abonnement på delvis pause efter d. 15. i en måned, vil du få godskrevet det beløb, der er betalt efter pausens begyndelse, når de delvise pausen stopper. Du kan sætte dit abonnement på pause via henvendelse til info@diwo.nu. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt dit abonnement er sat på pause, skal du som abonnent bevise, at en pause af abonnementet har fundet sted med angivelse af start- og slutdatoen for pausen.

§ 7 OPSIGELSE Du kan til enhver tid opsige dit abonnement af DIWO med det gældende opsigelsesvarsel. Abonnementet ophører ved udløbet af opsigelsesmåneden plus én måned. Ved opsigelse af dit abonnement skal du oplyse virksomhedens navn samt dit fornavn og efternavn. En opsigelse kan ske på følgende måder: Via mail til info@diwo.nu – emne: Opsigelse En opsigelse er gældende fra den dag, FReFo modtager den, og du har modtaget en kvittering for gennemførelsen af din opsigelse fra FReFo. Du skal som abonnent bevise, at du har opsagt dit abonnement, hvis der senere opstår tvivl om dette. § 8 FORTRYDELSESRET Ved oprettelsen af et abonnement af DIWO har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag, abonnementet blev oprettet. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du rette henvendelse til FReFo via vores hjemmeside. Du skal som abonnent bevise, at du har benyttet fortrydelsesretten, hvis der senere opstår tvivl om dette. Fortrydelsesretten kan ikke benyttes ved gentagne abonnementsoprettelser inden for 2 år. Hvis du benytter dig af din fortrydelsesret, har FReFo ret til at kræve forholdsmæssig betaling for den periode, hvori du har benyttet dig af dit abonnement. § 9 LOVVALG OG VÆRNETING Alle køb omfattet af disse medlemsbetingelser er underlagt dansk ret. Eventuelle uenigheder, som ikke kan afgøres i mindelighed, afgøres af de danske domstole, medmindre andet fremgår af ufravigelige regler. En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk

Contact
+45 23 96 10 30

Søborg Hovedgade 94 B
2860 Søborg